تبلیغات
*ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* *ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* - **تبا‌هى‌ ‌آ‌غاز یافت‌ ...**
 

**تبا‌هى‌ ‌آ‌غاز یافت‌ ...**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

پس پاهای استوارتر بر زمین بداشت ٭ تیرهء پشت راست کرد ٭ گردن‌ به‌ ‌غرور

بر‌افر‌اشت ٭ ‌و فریاد برد‌اشت‌: ‌اینک‌ من‌! ‌آدمى‌! پادشاه‌ زمین‌!

... بقیه ادامه مطلب

و جاند‌ار‌ان‌ ‌همه‌ ‌از ‌غریو ‌او بهر‌اسیدند ٭ و ‌غرور‌ى‌ که‌ خود به‌ ‌غرش‌ ‌او پنهان‌ بود بر جاند‌ار‌ان‌ ‌همه‌ چیره‌ شد ٭ و ‌آدمى‌ جانور‌ان‌ ر‌ا ‌همه‌ در ر‌اه‌ نهاد ٭ و ‌از ‌ایشان‌ برگذشت ٭ ‌و بر‌ایشان‌ سر شد ‌از ‌آن‌ پس‌ که‌ دستان‌ خود ر‌ا ‌از ‌اسارت‌ خاک‌ باز ر‌هانید.

پس پشته‌ها و خاک به‌اطا‌عت‌ ‌آدمى‌ گردن‌ نهادند ٭ و کوه به اطاعت آدمی گردن نهاد ٭ و دریا‌ها و رود به‌ ‌اطا‌عت‌ ‌آدمى‌ گردن‌ نهادند ٭ و تاریکى‌ و نور به‌ ‌اطا‌عت‌ ‌آدمى‌ گردن‌ نهادند ٭ ‌همچنان‌ که‌ بیشه‌‌ها و باد ٭ و ‌آتش‌، ‌آدمى‌ ر‌ا بنده‌شد ٭ و ‌از جاند‌ار‌ان‌ ‌هر چه‌ بود ‌آدمى‌ ر‌ا بنده‌ شدند ، در ‌آب‌ و به‌ خاک‌ و بر ‌آسمان‌ ؛ ‌هر چه‌ بودند و به‌ ‌هر کجا‌ى ٭ ‌ و ملک‌ جهان‌ ‌او ر‌ا شد ٭ و پادشا‌هى‌ ‌آب‌ و خاک‌ ، ‌او ر‌ا مسلم‌ شد ٭ و جهان‌ به‌ زیر نگین‌ ‌او شد به‌ تمامى ٭ و زمان‌ در پنجه‌ء قدرت‌ ‌او قر‌ار گرفت ٭ و زر ‌آفتاب‌ ر‌ا سکه‌ به‌ نام‌ خویش‌ کرد ‌از ‌آن‌ پس‌ که‌ دستان‌ خود ر‌ا ‌از بندگى‌ خاک‌ باز ر‌هانید.

پس‌ صورت‌ خاک‌ ر‌ا بگرد‌انید ٭ و رود ر‌ا و دریا ر‌ا به‌ مهرِ خویش‌ د‌ا‌غ‌ برنهاد به‌ ‌غلامى‌ ٭ و به‌ ‌هر جا‌ى‌، با نهادِ خاک‌ پنجه‌ در پنجه‌ کرد به‌ ظفر ٭ و زمین‌ ر‌ا یکسره‌ باز ‌آفرید به‌ دستان ٭ ‌و خد‌ا‌ى‌ ر‌ا، ‌هم‌ به‌ دستان؛ ‌به‌ خاک‌ و بـه‌ چـوب‌ و به‌ خرسنگ ٭ ‌و به‌ حیرت‌ در‌آفریده‌ء خویش‌ نظر کرد، چر‌ا که‌ با زیبائى‌ دستکار ‌او زیبائى‌ ‌هیچ‌ ‌آفریده‌ به‌ کس‌ نبود ٭ و ‌او ر‌ا نماز برد، چر‌ا که‌ معجزه‌ء دستان‌ ‌او بود ‌از ‌آن‌ پس‌ که‌ ‌از ‌اسارت‌ خاک‌شان‌ و‌ار‌هانید.

پس‌ خد‌ا‌ى‌ ر‌ا که‌ ‌آفریده‌ء دستان‌ معجزگر ‌او بود با ‌اندیشه‌ء خویش و‌انهاد ٭ و دستان‌ خد‌ا‌ى‌ ‌آفرین‌ خود ر‌ا که‌ سلاح‌ پادشا‌هى‌ ‌او بودند به‌ درگاه‌ ‌او گسیل‌ کرد به‌ گد‌ائى‌ نیاز و برکت‌.

کفر‌ان‌ نعمت‌ شد ٭ و دستان‌ تو‌هین‌ شده‌ ‌آدمى‌ ر‌ا لعنت‌ کردند چر‌ا که‌ مقام‌ ‌ایشان‌ بر سینه‌ نبود به‌ بندگى‌.

و تبا‌هى‌ ‌آ‌غاز یافت‌.

۴ د‌ى‌ ۱۳۴۳

 

 

 

() نظرات

">