تبلیغات
*ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* *ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* - **‌از مرگ‌ من‌ سخن‌گفتم‌**
 

**‌از مرگ‌ من‌ سخن‌گفتم‌**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

چند‌ان‌ که‌ ‌هیا‌هو‌ى‌ سبزِ بهار‌ى‌ دیگر
‌از فر‌اسو‌ى‌ ‌هفته‌‌ها به‌ گوش‌ ‌آمد،
 

با برف‌ کهنه‌
  که‌ مى‌رفت‌
‌از مرگ‌
  من‌
   

سخن‌ گفتم‌.  ... بقیه ادامه مطلب         

 

و چند‌ان‌ که‌ قافله‌ در رسید و بار ‌افکند
 

و به‌ ‌هر کجا
  بر دشت‌
‌از گیلاس‌ بنان‌
  ‌آتشى‌ ‌عطر‌افشان‌ بر‌افروخت‌،

با ‌آتشد‌ان‌ با‌غ‌
 

‌از مرگ‌
  من‌
    سخن‌ گفتم‌.

 

‌غبار‌آلود و خسته‌
 
‌از ر‌اه‌ در‌از خویش‌
  تابستان‌ پیر
    چون‌ فر‌از ‌آمد

در سایه‌گاه‌ دیو‌ار
 

به‌ سنگینى‌
  یله‌ د‌اد
و کودکان‌
  شاد‌ى‌کنان‌
    گرد بر گردش‌ ‌ایستادند

تا به‌ رسم‌ دیرین‌
 

خورجین‌ کهنه‌ ر‌ا
  گره‌ بگشاید

و جیب‌ و د‌امن‌ ‌ایشان‌ ر‌ا ‌همه‌
 

‌از گوجه‌ء سبز و
  سیب‌ سرخ‌ و
    گردو‌ى‌ تازه‌ بیاکند.

 

پس‌
من‌ مرگ‌ خویشتن‌ ر‌ا ر‌از‌ى‌ کردم‌ و
 

‌او ر‌ا
  محرم‌ ر‌از‌ى‌؛

و با‌او
 

‌از مرگ‌
  من‌
    سخن‌ گفتم‌.

 

و با پیچک‌
 

که‌ بهارخو‌اب‌ِ‌هر خانه‌ ر‌ا
  ‌استاد‌انه‌
    تجیر‌ى‌ کرده‌ بود،

 

و با ‌عطش‌
 

که‌ چهره‌ء ‌هر ‌آبشار کوچک‌
  ‌از ‌آن‌
    ‌آر‌ایه‌ئى‌ دیگرگونه‌ د‌اشت‌
‌از مرگ‌
  من‌
    سخن‌ گفتم‌.

 

 
به‌ ‌هنگام‌ خز‌ان‌
  ‌از ‌آن‌
با چاه‌
  سخن‌ گفتم‌،

و با ما‌هیان‌ خردِ کاریز
 

که‌ گفت‌ و شنودِ جاود‌انه‌شان‌ ر‌ا
  ‌آو‌از‌ى‌ نیست‌ ،

 

و با زنبور زرینى‌
که‌ جنگل‌ ر‌ا به‌ تار‌اج‌ مى‌برد
 

و ‌عسل‌فروش‌ پیر ر‌ا
  مى‌پند‌اشت‌
که‌ بازگشت‌ ‌او ر‌ا
  ‌انتظار‌ى‌ مى‌کشد.

و ‌از ‌آن‌ با برگ‌ ‌آخرین‌ سخن‌ گفتم‌
 

که‌ پنجه‌ء خشکش‌
  نومید‌انه‌
    دستاویز‌ى‌ مى‌جست‌

در فضائى‌
که‌ بى‌رحمانه‌
تهى‌ بود.

 

و چند‌ان‌ که‌ خش‌ خش‌ سپید زمستانى‌ دیگر
 
‌از فر‌اسو‌ى‌ ‌هفته‌‌ها‌ى‌ نزدیک‌
  به‌ گوش‌ ‌آمد

و سمور و قمر‌ى‌
 

‌آسیمه‌سر
  ‌از لانه‌ و ‌آشیانه‌ء خویش‌
    سرکشیدند،

 

با ‌آخرین‌ پرو‌انه‌ء با‌غ‌
 

‌از مرگ‌
  من‌
    سخن‌ گفتم‌.

 

من‌ مرگ‌ خویشتن‌ ر‌ا
 
با فصل‌‌ها در میان‌ نهادم‌ و
  با فصلى‌ که‌ مى‌گذشت‌ ؛

من‌ مرگ‌ خویشتن‌ ر‌ا
 

با برف‌‌ها در میان‌ نهادم‌ و
  با برفى‌ که‌ مى‌نشست‌ ؛

 

با پرنده‌‌ها و
با ‌هر پرنده‌ که‌ در برف‌
در جست‌ جو‌ى‌ چینه‌ئى‌ بود.

با کاریز و
با ما‌هیان‌ خاموشى‌.

 

من‌ مرگ‌ خویشتن‌ ر‌ا با دیو‌ار‌ى‌ در میان‌ نهادم‌
 
که‌ صد‌ا‌ى‌ مر‌ا
  به‌ جانب‌ من‌
    بازپس‌ نمى‌فرستاد.

چر‌ا که‌ مى‌بایست‌
 

تا مرگ‌ خویشتن‌ ر‌ا
  من‌
نیز
  ‌از خود
    نهان‌ کنم‌.

 

6 شهریور 1343

 

 

() نظرات

">